HomeTag

Oxana Jatskaya

Team 13: Kazakhstan

Nations Cup Ranking: 13th (1033 pts) Men: 13th (502 pts) Women: 10th (531 pts) 2010/2011 A Team Men Nikolay Chebotko Alexey Poltoranin Yevgeniy Velichko Sergey Cherepanov Yevgeniy Koshevoy Denis Volotka Women Svetlana Malakhova-Shishkina Elina Kolomina Oxana Jatskaya What you may have missed last season: While the team is led in points by Nikolay Chebotko, a solid classic skier who struggles almost every time he puts on a pair of skate skis, the Kazakh man you...